Säännöt

Voimassaolon alku: 01.09.2023 09:39:05

Yhdistyksen nimi on Heinävaaran Metsästysseura ry ja kotipaikka Joensuu. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piiriin.

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua, sekä edistää nuorten pääsemistä metsästysharrastuksen pariin, auttaa heitä kasvamaan aktiivisiksi ja vastuullisiksi metsästäjiksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä

2) edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista;

3) verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa;

4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;

5) harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa;

6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien kenneltoimintaa;

7) kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

Seuran jäsenet, jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
Seuran jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen;
johtokunta hylkää tai hyväksyy varsinaisen jäsenyyden koejäsenistä.
2) Koejäsen;
Yhdistyksen koejäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9 §:n ja 15 kohdassa mainitulla tavalla koejäseneksi hyväksytään. Koejäsenyys kestää kaksi (2) vuotta. Päästäkseen seuran varsinaiseksi jäseneksi on koejäsenen hankittava vähintään seitsemän (7) pistettä koejäseneksi hyväksymisen jälkeisen kahden vuoden aikana. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

Koejäsenyyden aikana on myös noudatettava seuran sääntöjä ja hyviä metsästystapoja.
Koejäsenyyspisteitä kertyy yksi (1) kpl / alla lueteltu toiminta:
- vuosi- tai kesäkokoukseen osallistuminen
- seuran tai sen toimikuntien koolle kutsumiin talkoisiin osallistuminen
- kolme (3) kertaa riistanhoitotyöhön osallistuminen
- kilpailuihin osallistuminen tai niissä toimitsijana toimiminen
Pisteiden suorittaminen pitää todistaa johtokunnalle kirjallisesti johtokunnan ohjeiden mukaisesti. Koejäsenyysajan päätyttyä johtokunta vahvistaa varsinaisen jäsenyyden, jos edellä mainitut ehdot täyttyvät. Jos ehdot eivät täyty, koejäsentä ei hyväksytä seuran varsinaiseksi jäseneksi.

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessa ja muussa toiminnassa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Koejäsenyyden aikana maksetaan normaali jäsenmaksu, liittymismaksu maksetaan varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisen jälkeen.

Koejäsenyyden aikana maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta, jos koejäsentä ei hyväksytä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta saamastaan riistasta ja tekemään niistä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle. Jäsenellä, jonka jäsenmaksu on maksamatta yhden viikon eräpäivän jälkeen, ei ole metsästysoikeutta seuran alueille tai käyttöoikeutta seuran omaisuuteen, eikä äänioikeutta seuran kokouksissa ennen maksun suorittamista. Ennen sääntöjen mukaista erottamiskäsittelyä jäsenelle on lähetettävä muistutuslasku eräpäivineen. Kahden vuoden kuluttua maksamatta jääneestä
muistutuslaskusta jäsenen katsotaan eronneen, ellei jäsentä tätä ennen ole erotettu.

Jäsen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä.  Erottamisesta on tehtävä ilmoitus piirille. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on
hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

6 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. p:nä ja päättyy joulukuun 31 päivänä. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään viisi (5) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joitten tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen valitsema johtokunta. Vuosikokous valitsee johtokunnan puheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi ja kuusi (6) jäsentä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, jotka ensimmäisellä kerralla määrätään arpomalla. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.
Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta seuran ilmoituskanavissa, joita ovat seuran internet-sivut, Facebook- ja Whatsapp-ryhmät.

Vuosikokous pidetään tammi-maaliskuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;
2) valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 äänten laskijaa;
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4) luetaan ja hyväksytään kokouksen työjärjestys ja lisätään loppuun jäsenten esittämät keskustelukysymykset;
5) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
6) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
7) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
8) toimitetaan yhdistyksen erovuoroisten jäsenten vaali;
9) toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali;
10) valitaan tarpeellisten jaostojen ja toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet;
11) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö kuluvan vuoden toimintakaudelle;
12) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten;
13) hyväksytään alkaneen toimintavuoden tulo- ja menoarvio;
14) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
15) toimitetaan uusien koejäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;
16) valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä riistanhoitoyhdistyksen ja piirikokouksiin sekä määrätään heidän käytettävissään olevat asianomaisen piirin sääntöjen edellyttämät äänimäärät;
17) käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
18) päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirille, alueen riistanhoitoyhdistykselle ja muille piireille joissa yhdistys on jäsenenä, tehtävistä esityksistä;
19) käsitellään kokouksen osanottajien keskusteltavaksi esittämät asiat joista ei kuitenkaan voidatehdä päätöstä

10 §

Kesäkokous pidetään heinä-elokuun aikana ja päätetään siinä

1) jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla edessäolevana metsästyskautena;

2) hyväksytään metsästys- ja järjestyssäännöt;

3) metsästysalueilla toimeenpantavista rauhoituksista ym.  riistansuojelutoimenpiteistä ja alueen vartioinnista;

4) tarkastetaan jäsenmaksuluettelo ja päätetään jäsenmaksunsa laiminlyöneiden erottamisesta yhdistyksestä;

5) toimitetaan uusien jäsenten vaali 9. § 15 kohdan mukaisesti;

6) käsitellään muut johtokunnan esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

7) keskustellaan kokouksen osanottajien esittämistä asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

11§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous niin on päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä sitä johtokunnalta asian ilmoittamalla kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä 8. §:ssä on määrätty.

12§

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä, ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännöissä ja päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

13§

Yhdistyksen on pidettävä jäsenluetteloa sekä luetteloa kaadetusta riistasta suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

14§

Yhdistys toimii yhteistyössä alueensa riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois- Karjalan Piirin kanssa. Yhdistyksen on vuosikokouksen jälkeen lähetettävä riistanhoitoyhdistykselle ja piirille niiden määräysten ja kaavakkeiden mukaiset tiedot toiminnastaan sekä annettava piirille ja riistanhoitoyhdistykselle niiden pyytämät muut tiedot. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilö- ja jäsenmuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi.

15§

Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen kun johtokunta on asian käsitellyt. Kokouskutsussa on mainittava asia ja tullakseen hyväksytyksi on vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä oltava hyväksymisen kannalla.

16§

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle, piirille sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

17§

Muuten noudatettakoon mitä laissa on yhdistyksistä säädetty.